وکیل ملکی در ایران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از وکیل ملکی در ایران:

پرسش :هرگاه دوطرف بخواهند معامله را فسخ نمایند باید چه کرد؟

پاسخ وکیل ملکی در ایران:
هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظهٔ قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

 

پرسش : در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر موظف به چه کاری میباشد؟

پاسخ وکیل ملکی در ایران: – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم ‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. ‌هر‌گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به ‌طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر‌گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است.

پرسش :پارکینگ های مسکونی به چه صورت است؟

پاسخ وکیل ملکی در ایران: پارکینگ کاربریهای مسکونی

۱- در یک واحد مسکونی احداث پارکینگ الزامی نیست.

۲- به ازاء دو واحد مسکونی یک پارکینگ مورد نیاز است . و مساحت مورد نیاز به میزان حداقل ۱۶ متر مربع جهت پارکینگ کافی می باشد.

۳- در ساختمانهای مجتمع آپارتمانی تا ۴ واحد مسکونی به ازاء هر دو واحد مسکنی یک پارکینگ نیاز است. البته در ساختمانهای ۴ واحد و کمتر می توان از مقررات بند ۲ ضوابط عمومی مربوط به پارکینگ هم استفاده نمود (یعنی ۳۲ متر مربع پارکینگ مورد نیاز است.)

۴- در ساختمانهایی که بیش از چهلر واحد مسکونی دارند تا چهار واحد آن ۵۰ متر مربع پارکینگ مورد نیاز است و به ازاء هر واحد اضافی یک پارکینگ مورد نیاز است. در حالت فوق مساحت هر واحد پارکینگ حداقل ۲۵ متر مربع می باشد.

پارکینگ کاربریهای تجاری، اداری، بهداشتی و آموزشی: در کاربریهای تجاری- اداری- بهداشیت – آموزشی- پارکینگ بر مبنای ۱/۳ زیربنا محاسبه می شود.

توضیح: وجود یک پارکینگ ۲۵ متر مربعی به ازاء هر هفتاد و پنج متر مربع زیر بنا و یا به ازائ هر شش کارمند یک پارکینگ الزامی است.

پارکینگ کاربریهای صنعتی و انبارداری: پارکینگ در ساخنمانهای با کاربری صنعتی و انبارداری بازا هر ۱۲۰ متر مربع زیربنا پارکینگ به مساحت ۳۵ متر مربع مورد نیاز می باشد و ارتفاع آن می تواند ۴/۵ متر باشد.

 

 

وکیل ملکی در ایران

بین الملل وکیل ملکی در ایران

بین المللی وکیل ملکی در ایران

در بین الملل وکیل ملکی در ایران

در بین المللی وکیل ملکی در ایران

وکیل ملکی در ایران بهترین

وکیل ملکی در ایران خبره ترین

وکیل ملکی در ایران با تجربه ترین

وکیل ملکی در ایران باهوش ترین

وکیل ملکی در ایران بهترین دفتر وکالت

وکیل ملکی در ایران بهترین دفاتر وکالت

وکیل ملکی در ایران بهترین دفتر وکلای

وکیل ملکی در ایران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی