دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل دیوان عالی

وکیل دیوان عالی

وکیل دیوان عالی

مادهٔ ۱۷

دادستان کل بر کلیهٔ دادسراهاى شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و براى حسن اجراءِ قانون و ایجاد هماهنگى بین آنها پیشنهادهاى لازم را به وزیر دادگسترى مى‌دهد.

مادهٔ ۱۸

در دعاوى جزائى دادستان کل مى‌تواند ضمن اظهارعقیده راجع به رأى فرجام‌خواسته تقاضاى فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضاى مذکور به سایر طرفین دعوى لازم نخواهد بود.۰

مادهٔ ۱۹

در دعاوى جزائى هرگاه رأى غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونى از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأىِ صادرشده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتى و یا قوانین اصلى باشد وزیر دادگسترى یا دادستان کل مى‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأى رسیدگى به موضوع را از هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور درخواست کند. هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگى و در صورتى‌که مراتب فوق را احراز کند رأى را لغو مى‌کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگى به مرجع صلاحیت‌دار مى‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأى هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور خواهد بود.

مادهٔ ۲۰

در موارد مذکور در مادهٔ ۳ قانون آئین دادرسى مدنى دادستان کل مى‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگسترى و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور مطرح کند. در این‌صورت هیئت عمومى دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویهٔ قضائى تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگى و رأى صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور رافع وظایف دادگاه‌ها در رسیدگى و صدور حکم طبق مادهٔ ۳ آئین دادرسى مدنى نمى‌باشد.

 

مادهٔ ۲۱

 

مقررات راجع به تشکیل شعبهٔ تشخیص و وظایف و اختیارات هیئت‌هاى تشخیص در دیوان‌عالى کشور نسخ و هیئت‌هاى شش‌گانهٔ شعبهٔ مذکور منحل و سه شعبهٔ جدید در دیوان‌عالى کشور تشکیل مى‌شود.

رسیدگى به موضوعاتى که در صلاحیت شعبهٔ تشخیص بوده و براساس مقررات این قانون و مقرراتى که قبل از تشکیل شعبهٔ مذکور اجراء مى‌شده در شعب دیوان‌عالى کشور به‌عمل مى‌آید.