سایت حقوقی وکــیــل مــــن ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶  موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

وکیل دعاوی امور ملکی

پرسش: منظور از اراضی شهری و اراضی موات چیست؟

پاسخ: اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

پرسش: دریک قرارداد مبایعه نامه چه مواردی  باید قید شود؟ 

۱-مشخصات فروشنده یا فروشندگان

۲-مشخصات خریدار یا خریداران

۳-مشخصات وامکانات مورد معامله (مشخصات کامل سندی ملک وهرگونه امکاناتی که در زمان معامله ویا در زمان تحویل ملک به خریدار یا خریداران در تعهد فروشنده یا فروشندگان است میباشد)

۴-بهای ثمن مورد معامله، زمانبندی وچگونگی نحوه پرداخت آن.

ارکان بالا جزو ارکان اصلی یک مبایعه نامه میباشد، ولی توضیحات دیگری نظیر تعهد فروشنده ویا فروشندگان به اینکه مورد معامله مشمول مصادره اموال، سرپرستی ، توقیف ویا مورد رهن ووثیقه وممنوع المعامله نمیباشد، ازمواردی است که باید درنظر گرفته شود.هرکدام از انواع قراردادهای ذکر شده با تمامی شروط وبندهای آن درزمانی که ۳نفر شاهد با ذکر مشخصات خود ذیل تمامی صفحات آن را به امضاء برسانند رسمیت یافته واز آن لحظه به بعد قابل اجرا وقانونی خواهد بود وبه همین نحو در صورت بروز اختلاف ویا مشکل بین طرفین معامله قابل طرح در کلیه محاکم دادگستری مربوط به وقوع آدرس ملک میباشد.

پرسش: دریک قرارداد اجاره نامه چه مواردی  باید قید شود؟ 

اجاره نامه:

۱-مشخصات کامل موجر

۲-مشخصات کامل مستاجر

۳-مورد اجاره:(مشخصات کامل ملک ویا واحد مورد نظر اعم از متراژ،مشخصات کامل سند مالکیت ،تعداد اطاقها ،……وکلا هر گونه وسایل ویا ملزوماتی که در ملک ویا واحد آپارتمانی مورد بحث وجود دارد ویا تهیه وتدارک آن در تعهد موجر میباشد.

۴-مدت اجاره

۵-اجاره بها که باید نحوه پرداخت آن به طور کامل ودقیق (به صورت نقدی، چک ویا هرگونه سند دیگر )قید گردد.

۶-قید نوع مصرف مستاجر (مسکونی،اداری ویا تجاری)

۷-تعداد نفراتی که در مدت اجاره از ملک استفاده میکنند.

و دیگر شروطی که موجر ومستاجر در زمان انعقاد قرارداد بین خود شرط میکنند .

.هرکدام از انواع قراردادهای ذکر شده با تمامی شروط وبندهای آن درزمانی که ۳نفر شاهد با ذکر مشخصات خود ذیل تمامی صفحات آن را به امضاء برسانند رسمیت یافته واز آن لحظه به بعد قابل اجرا وقانونی خواهد بود وبه همین نحو در صورت بروز اختلاف ویا مشکل بین طرفین معامله قابل طرح در کلیه محاکم دادگستری مربوط به وقوع آدرس ملک میباشد.

وکیل دعاوی امور ملکی

بین الملل وکیل دعاوی امور ملکی

بین المللی وکیل دعاوی امور ملکی

در بین الملل وکیل دعاوی امور ملکی

در بین المللی وکیل دعاوی امور ملکی

وکیل دعاوی امور ملکی بهترین دفتر

وکیل دعاوی امور ملکی دفتر بهترین

وکیل دعاوی امور ملکی دفتر با تجربه ترین

وکیل دعاوی امور ملکی باتجربه ترین دفتر

وکیل دعاوی امور ملکی دفتر وکالت

وکیل دعاوی امور ملکی بهترین دفتر وکالت

وکیل دعاوی امور ملکی بهترین دفاتر وکالت

وکیل دعاوی امور ملکی بهترین دفتر وکلای

وکیل دعاوی امور ملکی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی