بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل خبره

تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر وکیل خبره در شوراباد
اراضی ملی
پرسش: آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
پاسخ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار «زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ۴ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺜﺰﯾﺖ آراء دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
پرسش: ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ادﻋﺎ زراﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮک و ﯾﺎ روﺳﺘﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ: ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی (رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص وﻗﻮع ﻣﻠﮏ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی، از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ آن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و … اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﭼﻊ ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪی دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز «ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖاز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮنﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی» در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺوزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
– در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی «ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ» و ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وکیل خبره با سایت وکیل من.
– ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﺑﻄﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ (اﺑﻄﺎل ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره) ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز و ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
– ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﺧﺪﻣﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺳﺮدﻓﺘﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
پرسش:ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی چگونه است؟
پاسخ: از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ «وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و واﺟﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻧﺤﻮه و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه، اﻫﻢّ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد

وکیل خبره در شوراباد

بین الملل وکیل خبره در شوراباد

وکیل خبره در شوراباد دفتر حقوقی

وکیل خبره در شوراباد دفاتر حقوقی

وکیل خبره در شوراباد دفتر وکالت

وکیل خبره در شوراباد بهترین دفتر

وکیل خبره در شوراباد دفتر بهترین

وکیل خبره در شوراباد دفتر با تجربه ترین

وکیل خبره در شوراباد باتجربه ترین دفتر

وکیل خبره در شوراباد دفتر وکالت

وکیل خبره در شوراباد بهترین دفتر وکالت

وکیل خبره در شوراباد بهترین دفاتر وکالت

وکیل خبره در شوراباد بهترین دفتر وکلای

وکیل خبره در شوراباد با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی