سایت حقوقی وکیل من ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶  موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

وکیل انحصار وراثت در تهران

پرسش:در مواردی که برخی ورثه از همکاری خودداری می کنند آیا می توان بدون ذکر اسامی آن ها درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کرد؟

 

پاسخ وکیل انحصار وراثت در تهران:هر ذی نفعی حتی بدون همکاری ورثه، می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند، بنابراین ارائه درخواست صدور گواهی انحصار وراثتی که در آن نام یک یا چند تن از ورثه ذکر نشده و ورثه متوفی به دروغ منحصر به افراد نامبرده در درخواست اعلام شده، هیچ ضرورتی ندارد. صرف نظر از مسائل شرعی و اخلاقی، قانون گذار چنین عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگینی تعیین کرده است. تکمیل فرم استشهادیه خلاف واقع و شهادت دروغ در این مورد نیز جرم است. ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۳۰۹٫۷٫۱۴) مقرر می دارد: «هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرّر است، محکوم خواهد شد.»

پرسش: غیر از وراث چه اشخاصی ذینفع در ترکه میباشند؟

پاسخ وکیل انحصار وراثت در تهران: از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:

۱-طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

۲-وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

۳-موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

۴-شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

پرسش: مجازات گواهی دروغ چیست؟

پاسخ وکیل انحصار وراثت در تهران:

۱-  هرشاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد .

۲-  هرکس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر ، درامور حقوقی شهادت دروغ بدهد و یا عامداً برخلاف واقع اظهار عقیده کند که درحکم محکمه مؤثر گردد ، خواه کتبی ، خواه شفاهی به حبس تأدیبی از یازده روز تا یکسال محکوم می شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات به تأدیه دو برابر آنچه گرفته است محکوم می شود .

 

 

پرسش: آیا فرد میتواند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان طلب اخذ نماید؟

پاسخ وکیل انحصار وراثت در تهران: شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.تبصره- در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

وکیل انحصار وراثت در تهران

بین الملل وکیل انحصار وراثت در تهران

بین المللی وکیل انحصار وراثت در تهران

در بین الملل وکیل انحصار وراثت در تهران

در بین المللی وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران بهترین دفتر

وکیل انحصار وراثت در تهران دفتر بهترین

وکیل انحصار وراثت در تهران دفتر با تجربه ترین

وکیل انحصار وراثت در تهران باتجربه ترین دفتر

وکیل انحصار وراثت در تهران دفتر وکالت

وکیل انحصار وراثت در تهران بهترین دفتر وکالت

وکیل انحصار وراثت در تهران بهترین دفاتر وکالت

وکیل انحصار وراثت در تهران بهترین دفتر وکلای

وکیل انحصار وراثت در تهران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی