به شکل قبولی

ما در مرحله ی صدور برات شرایط اساسی شکلی صدور برات را شمارش کردیم. گفتیم از بند ۲ تا ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت شرایط اساسی شکلی صدور را توضیح میده. هر جایی که قانون گذار بند بند میکنه مثل ماده ۲۲۳ ، نویسندگان حقوق تجارت هم به تبع ان بند بند شرایط اساسی شکلی  را در صدور برات میگن. شرایط اساسی شکلی قبولی برات. ۱- ذکر عبارت قبولی ۲- ذکر تاریخ ۳- امضا یا مهر ۴- در خود ورقه برات. فقط در مورد شرط سوم امضا یا مهر را میتونین به این تقسیم ما ایراد بگیرید بگید امضا یا مهر از شرایط شکلی نیست ، از شرایط ما هوی است. امضا یا مهر ما هوی است. در صفحه ی ۳۱ مثال زده و نوشته قبوله ، پس این قبولی باید اعلام بشه. چون بعد میخوایم اقسام قبولی را به سه قسم بدون قید و شرط ، مشروط ، و قبول جزیی تقسیم کنیم. ضمن اینکه در ماده ۲۲۸ قانون صراحتا میگه قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر میشود ، نگفته امضا یا مهر در قبولی دارد. نوشتن هر عبارتی که دلالت بر قبولی کند را می خواد. قبولی برات در خود برات نوشته شده امضا یا مهر میشود. یعنی بنویسه قبول است لازم دارد. نوشتن قبول است را از مهر و امضا تفکیک کرده در ماده ۲۲۸٫