فامیلیش اینه اقامتگاش فلان جاست قبولی رو از اون بگیر . یه فرض هم اینکه ثالث شخصا بیاد این کارو کنه بدون این که اسمش در برات باشه ، در حقوق ما پیش بینی این اولی نشه یعنی رابطه طولی قرار بدیم دو تا برات بگیر بزاریم سه تا برات گیر بزاریم ، پیش بینی نشه ، حقوق فرانسه  شده . در نتیجه راجع به این ثالث ما فقط میتونیم بحث بکنیم . در حقوق ایران فرض تعدد طولی برات گیر نیست ، تعدد عرضی نیست تعدد طولی وجود نداره . این یه نکته .

این ادمی که میاد میخواد برات رو قبول کنه این شخص ثالث رو میتونیم ضامن صادرکننده بدونیمش ؟ میگه ن این یه نهاده چرا ؟ چون وقتی داشتیم راجع به ضامن دادن صادر کننده و زهرنویسای احتمالی صحبت میکردیم تو ماده ۲۳۷گفته نشد اون ضامن میده ، ضامنه باید اسم و مشخصاتش توی اعتراض نکول قید بشه و به امضا ضامن برسه ام اینجا اینو میگه . دومین تفاوت این دو نهاد اینه که این در مقام قبول کننده برات اومده وسط ، اون به عنوان ضامن اومده وسط پس اینا یه نهاد نیستن .