میشه پر کرد و ما نزدیک بشیم به حقوق تجارت فرانسه در کدوم مورد؟ظهرنویسی در ورقه ی جداگانه ای از ورقه ی برات.

به قید نام منتقل ان علیه

گفتیم ماده ۲۴۶ قانون تجارت میگه ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد ما الان میگیم ممکن است ظهرنویسی تاریخ رو کار نداریم اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد خوب این تعبیرا خوب نیست تو قانون اینجوری بهتر بود میگفت اقسام ظهرنویسی یه ماده اختصاص میداد یک ظهرنویسی به نام شخص معین

دو ظهر نویسی سفید امضاء

سه ظهر نویسی در وجه حامل

احکام هرکدومم بیان میکرد اما حالا اینجوری گفته ممکن است ما باید خودمون اینو برداشت بکنیم ظهرنویسی به منظور انتقال در خصوص تسریع یا عدم تسریع نام منتقل ان علیه سه جوره پس هم ظهرنویسی هم به منظور انتقال هم از حیث ذکر یا عدم ذکر نام منتقل ان علیه سه جوره  یا ظهر نویسی به نام شخص معین من مینویسم لطفا من دارنده برات و چک و سفته ام در وجه آقای … پرداخت شود اسم اون آقارو مینویسم یا لطفا در وجه آقای … یا به حوال کرد او پرداخت شود جفتش یکیه