طلاق-توافقی-چیست

طلاق توافقی به چه شکلی تعریف میشود

ازدواج از آن دست مقوله هایی است که تمامی ادیان و مذاهب و در تمامی ملت ها به آن اهتمام ویژه ای شده است. گاه چنان آن را مقدس میشمارند که از همه چیز ارزشمندتر میگردد و گاه در برهه هایی از تاریخ چنان دون و ذلیل میگردد که عده ای سعی در حذف یکباره و کلی آن از جامعه را دارند. در مقابل وکیل طلاق واژه ای که این روزها بیش از گذشته در جوامع رو بتکامل شنیده میشود نیز پیشینه ای قدیمی به اندازه کل تاریخ را به خود اختصاص میدهد. واژه ای که زمانی تابو بود و کنون به واژه ای پرکاربرد در میان افراد جوامع در حال پیشرفت مبدل گردیده است. بی شک در این میان این خانواده است که فراتر از نگرش و جناح بندی و منفعت طلبی دست آویز تغییر و تحول میگردد. خانواده که از نگاه اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسان اصلی ترین رکن سلامت و ماندگاری جوامع بشری محسوب میگردد، امروزه بیشترین آسیب را از این واژه ۴ حرفی تحمل کرده است. با وجود آسیب های اجتماعی طلاق که گریبانگیر افراد و جامعه میگردد اما نمیتوان بکلی منکر وجود آن گردید و فقط از وجود آسیب طی این فرایند یاد کرد. طلاق نیز در محل خود میتواند گره گشای روابطی باشد که اکنون خود را در پایان مسیری میبینند که روزی آنرا با امیدهای فراوان و بشوق ساختن زیباترین رویاها آغاز نمودند. در این بین و در روزهایی که فردگرایی و خانواده گریزی رشد روز افزونی بخود گرفته است و در جوامع مدرنی که تکنولوژی همدم بشر گردیده است، طلاق جای خود را بیش از هر چیز در میان زوج ها باز کرده. طلاقی که ریشه های عمده اش به عدم تسلط به مهارتهای زندگی، پیشرفت تکنولوژی و عدم آمادگی افراد برای تطبیق با محیط های جدید، نبود بسترهای صحیح آموزشی ، فرهنگی و اقتصادی، باورهای نادرست سنتی یا مدرن و نپرداختن به تامین درست نیازهای روانی جسمی افراد جستجو کرد.

طلاق توافقی چیست

دراین میان، یافتن سریعترین راهکار ممکن برای خروج از این بحران، طلاق براساس توافق طرفین است که با نام طلاق توافقی از آن یاد میشود. شیوه ای مدرن از طلاق سنتی، که هزینه ها و زمان انجام فرایند را به حداقل کاهش داده است. طلاق توافقی اکنون یکی از محبوب ترین شیوه های جدایی افرادیست که تمایلی بحضور در کنار یکدیگر را ندارند. با انتخاب وکیل، فرایند طلاق توافقی بازهم سرعتی مضاعف یافته و سریعتر به نتیجه میرسد.