بشه میتونه به صادر کنندگان و اگر ظهر نویسی هم داره به ظهر نویسان مراجعه کنه اما در حقوق ما حتی اگر صادر کننده این الزام اختیاری رو نوشته باشه بازم برای اینکه واخواست نکول یا اعتراض نکول بشه باید ماده ۲۳۶ تسریفات شکلی رعایت بشه

سوال : اگر من دارنده مراجعه کردم به برات گیر برات رو ارائه کردم برات گیر گفت من نمیتونم عزیزم امضاء کنم این حکم ورشکستگیمه من حق امضاء ندارم از یک طرف قانون تجارت میگه تکلیف برات رو معلوم کن برات گیر از اینور حکم دادگاه تو ورشکستگی ممنوعش میکنه از قبولی چکار باید کرد آیا دارنده حق داره به مدیر تسویه یا اداره تسویه مراجعه کنه برای گرفتن قبولی نخیر برای اینکه مدیر تسویه و اداره تسویه درسته جانشین ورشکسته است ولی از اونورم نماینده هئیت طلبکاران با قبولی اون به ضرر ثالث عمل کرده تعهد به ضرر ثالت در حقوق شناخته نشده پس معلوم شد اگر برات گیر حکم ورشکستگیش قبل از ارائه برات برای قبولی صادر بشه نه برات گیر حق داره امضاء کنه نه