بهترین وکیل دعاوی ملک
سازمان زمین شهری استان تهران، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از سازمان زمین شهری استان تهران:

پرسش :در مورد ماده ۱۴۸ توضیاتی را می فرمایید؟

پاسخ بخش سازمان زمین شهری استان تهران: در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند.
تبصره۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

پرسش : چنانچه مدت اجاره به پایان برسد به چه صورت است؟

پاسخ بخش سازمان زمین شهری استان تهران: – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
‌ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

پرسش :برای کندن پیاده رو باید از چه اداره ای مجوز دریافت نمود؟

پاسخ بخش سازمان زمین شهری استان تهران: برای کندن مصالح پیاده رو و آسفالت سواره رو بمنظور کابل کشی – لوله کشی و نظائر آن قبلا” میبایست از سازمان عمران کرمان مجوز دریافت گردد و بمحض برخورد با هرگونه تاسیسات زیربنایی ( کابل برق یا تلفن – لوله آب – گازو یا فاضلاب و…) مراتب میبایست بیدرنگ به سازمان گزارش گردد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثرعملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده خریدار زمین میباشد.

 

 

وکیل دعاوی ملک تهران

بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

در بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

در بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر

وکیل دعاوی ملک تهران دفتر بهترین

وکیل دعاوی ملک تهران دفتر با تجربه ترین

وکیل دعاوی ملک تهران باتجربه ترین دفتر

وکیل دعاوی ملک تهران دفتر وکالت

وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر وکالت

وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفاتر وکالت

وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر وکلای

وکیل دعاوی ملک تهران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی