سایت حقوقی وکیل من ، تلفن دفتر ۱۴۱۶-۸۸۴۰  و ارسال پیامک شبانه روزی به شماره – ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

 

دفتروکیل ملک

پرسش:نکات مهم در انتخاب یک وکیل چیست؟

پاسخ دفتروکیل ملک:به جای تمرکز و دقت بر روی سن و جنسیت وکیل، در مورد توانائی های او در انجام موضوع پرونده تمرکز  کنید. اینکه گاهی میشنوید وکلای سالخورده باتجربه تر هستند یا وکلای جوان پیگیرتر از مسن ها هستند و یا اینکه خانم ها دلسوزتر از آقایان هستند یا آقایان شجاعت بیشتری در مواجهه با محاکم دارند، همه و همه نسبی است و عکس همه آنها نیز صادق است. پس بهتر است به جای تمرکز بر روی این موارد بر روی خصوصیاتی همچون حسن شهرت ، امانتداری و توانائی های علمی وکیل در حل مشکل تان، تمرکز کنید.دراین صورت علاوه براینکه وکیل خوب را یافته اید خود شماهم خواهید آموخت که که مانند خیلی از وکلا چگونه یک وکیل خوب باشیم.

پرسش: بند ۳۷۷- افراز ملک  مشاع که قسمتی از آن مجهو  است در دادگاه  درباره چیست؟

پاسخ دفتروکیل ملک:هرگاه  نسبت به  ملکی  که قسمتی از آن مشاعا” در خواست  ثبت شده  و بقیه  مجهول المالک  باشد رای قطعی دادگاه  بر افراز آن صادرشود ،چنانچه آگهی نوبتی قسمت  تقاضای ثبت شده  صادر نشده باشد  باید صدور  آگهی نوبتی  قسمت  تقاضای ثبت شده  صادر نشده  باشد  باید  صدور آگهی  نوبتی آن  و نیز پذیرفتن  در خواست  ثبت  سهام مجهول طبق حکم   مزبور صورت  گیرد  و در صورتی که  آگهی نوبتی  قبلا” به نحو اشاعه   منشر شده بقیه اقدامات ثبتی  طبق رای  صادره تعقیب  و چنانچه سهم مشاعی  مزبور  مسبوق به  صدور  سند مالکیت  باشد مساحت و حدود و مشخصات  و حقوق ارتفاقی آن طبق  حکم قطعی  دادگاه  با  اشاره  به شماره حکم  در ملاحظات  ثبت ملک قید  و نسبت به  سهم مجهول المالک  به شرح فوق  عمل می شود

پرسش:آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

پاسخ دفتروکیل ملک:ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار «زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ۴ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺜﺰﯾﺖ آراء دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

پرسش: قولنامه چیست؟

پاسخ دفتروکیل ملک: گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

 

دفتر وکیل ملک

بین الملل دفتر وکیل ملک

بین المللی دفتر وکیل ملک

در بین الملل دفتر وکیل ملک

در بین المللی دفتر وکیل ملک

دفتر وکیل ملک بهترین دفتر

دفتر وکیل ملک دفتر بهترین

دفتر وکیل ملک دفتر با تجربه ترین

دفتر وکیل ملک باتجربه ترین دفتر

دفتر وکیل ملک دفتر وکالت

دفتر وکیل ملک بهترین دفتر وکالت

دفتر وکیل ملک بهترین دفاتر وکالت

دفتر وکیل ملک بهترین دفتر وکلای

دفتر وکیل ملک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی