دفتر وکیل در شارجه

دفتر وکیل در شارجه

دفتر وکیل در شارجه

مدارک لازم جهت ثبت نام در کانون مرکز:

۱)تصویر مصدق از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی(دو سری)

۲)تصویر مصدق دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

۳)عکس به تعداد اعلام شده توسط کانون

۴)تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

پذیرفته شدگان با در دست داشتن مدارک فوق در روز تعیین شده به کانون وکلاء مراجعه و ضمن تکمیل نمودن دو سری تقاضانامه (پرسشنامه) و تحویل مدارک خود نسبت به تعیین محل اشتغال خود اقدام مینمایند.

به پذیرفته شدگان استعلامات ذیل تحویل میگردد:

۱)پزشکی قانونی

۲)عدم سوء پیشینه

۳)تائیدیه تحصیلی از دانشگاه

نحوه انجام استعلامات مانند موارد قبلی بوده که از تکرار آن خودداری میشود.

پذیرفته شدگان باید پاسخ استعلامات را به دایره صدور پروانه تحویل و پس از انجام استعلام از مرکز اسناد توسط کمیسیون تحقیق و بررسی و مثبت بودن پاسخ و بعد از اعلام دایره صدور پروانه نسبت به معرفی وکیل سرپرست و اخذ موافقت وی در فرمهای چاپی مخصوص که توسط صدور پروانه به پذیرفته شدگان تحویل شده است اقدام نمایند.

پس از تکمیل پرونده وطی تشریفاتی که قبلا” مذکور افتاد در جلسه هیات مدیره مطرح و تصویب میگرددو پرونده جهت صدور به دایره صدور پروانه ارسال میشود و پذیرفته شده پس از پرداخت حق عضویت و تکمیل فرم های مربوط  مفتخر به اخذ پروانه کارآموزی میشود.

ودر صورت مخالفت با صدور پروانه نیز به شرحی که قبلا” مذکور افتاد عمل می شود.