دفتر بهترین وکیل ملک

دفتر بهترین وکیل ملک، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از دفتر بهترین وکیل ملک:

دفتر بهترین وکیل ملک

پرسش : ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق کدام ایین نامه خواهد بود؟

پاسخ بخش دفتر بهترین وکیل ملک: ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۹- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.

پرسش : اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه دارد؟

پاسخ بخش دفتر بهترین وکیل ملک: – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

پرسش : اداره ثبت اسناد و املاک دارای چه دفاتری خواهد بود؟

پاسخ بخش دفتر بهترین وکیل ملک::
دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر گواه امضاء -دفتر سپرده ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر ثبت شرکتها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
تبصره – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد.

پرسش : مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را می فرمایید؟

پاسخ بخش دفتر بهترین وکیل ملک:

 

۱-    کپی قرارداد واگذاری زمین

۲-    نقشه های معماری به مقیاس ۱۰۰: ۱ شامل :

–        ازکلیه طبقات غیریکسان ازهرطبقه یک نقشه

–        حداقل دو مقطع

–         کلیه نماهای لازم

–        برای کلیه ساختمانهای ازدو طبقه به بالا (آپارتمانها) میباید نقشه های پی و اسکلت و مبانی محاسباتی به مقیاس ۱۰۰: ۱ ارائه گردد.

 

تبصره : سازمان عمران کرمان نقشه های تیپ ازساختمانهای مسکونی تهیه کرده و دراختیارمتقاضیان پروانه ساختمان خصوصا” افرادیکه قادربه مراجعه به مهندس مشاورنمیباشند قراردهد.

 

 

دفتر بهترین وکیل ملک

دفتر بهترین وکیل ملک