میره تو جلسه دادگاه دادخواست جلب برات کش رو به دادگاه میده همونجا که داره محکوم میشه خودش بپردازه اون مواردم اثبات بکنه بندازه گردن قاضی اگر زرنگ باشه نباید این دو دعوا رو تو یه پرونده رائ بده باید بگه تعهد من منشاء ربطی به این نداره من این دو دعوا رو منشاء واحد نمیدونم اول رائ این برات گیر رو، علیه برات گیر رائ صادر کننده به نفع دارنده که اون معطل اثبات اون اختلافات نشه اونو تفکیک کنه رائ بده بمونه پرونده برات کش برات گیر اونجا کارو حل کنه شاید تا اینم بره تجدید نظر رو بیاد اینم تکلیفش به جای رسیده باشه اجمالا دفاع از جنس دادخواست جلب ثالت که مجلوب ثالثش برات کش به داد برات گیر میرسه اینجوری باید عمل بشه اگر برات گیر تو دادگاه بگه آقای قاضی چرا به حرفای من گوش نمیدی من دارم میگم این پول ناحق داره از من گرفته میشه قاضی میگه عزیز من تو وقتی قبولی دادی روی برات بعنی تعهدی مستقل از رابطه خودت داری برات کش رو شکل دادی ایجاد کردی تو به این عمل کن تون موضوع دیگه ای که اگر تو دادخواست