جستجوی وکیل ملک
جستجوی وکیل ملک، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از جستجوی وکیل ملک:

پرسش :آیا اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آنکه آن‌ها را در پاکت و یا لفافهٔ دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند؟

پاسخ جستجوی وکیل ملک:
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آنکه آن‌ها را در پاکت و یا لفافهٔ دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد، مگر اینکه (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در این صورت دایرهٔ ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد

 

پرسش : دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود و چه نکاتی را باید تصریح بنمایند؟

پاسخ جستجوی وکیل ملک:

– دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
۱ – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند.
۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴ – مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین ‌مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵ – اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر‌گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶ – مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
۷ – تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.

پرسش :آیا میتوانید در مورد پیش روی طولی کمی راهنمای کنید؟

پاسخ جستجوی وکیل ملک: حداکثر ۲ متر با رعایت زاویه ۴۵ درجه از طرفین (در صورتی پیشروی طولی پلاکهای مجاور و یا زمین بایر بدون رعایت زاویه ۴۵ درجه بلامانع است.)
۲- در صورت رعایت حیاط خلوت طبق ضابطه (به میزان فضای حیاط خلوت ) جزو زیربنای مجاز محسوب خواهد شد.
۳- در پلاکهای جنوبی (معبر در شمال ملک) در صورت رعایت عقب نشینی محدودیت ارتفاع احداث پیش آمدگی حداکثر تا ۱/۲ متر به سمت حیاط بلامانع است.(در طبقات شامل عقب نشینی جانبی)
پخی
۱- میزان پخی در محل برخورد گذرگاه های اصلی مطابق طرح تفضیلی است.
۲- میزان پخی در وتر ۱/۱۰ مجموع عرض دو گذر گاه متقاطع می باشد.
۳- در گذر گاه با عرض ۱۰ متر و کمتر به گذر گاه های بیش از ۱۰ متر و کمتر به گذر گاه های بیش از ۱۰ متر حداکثر پخی در وتر معادل ۲ متر تعیین می گردد.
۴- در مورد معابری که مطابق طرح تفضیلی به شبکه اصلی راه ندارند پخی معادل ۰/۲ عرض شبکه فرعی می باشد.
۵- املاکی که حد فاصل خیابان اصلی و دور برگردان و در بر معبر عابر پیاده (۴ متری) قرار می گیرند نیاز به رعایت پخی ندارند (به استثناء شهر جدید که مساحت پخی از سند قبلا کسر گردیده است.)
حداکثر ارتفاع ساختمان: حداکثر ارتفاع ساختمان عبارتست از فاصله کف یا کف متوسط تا حد بلند ترین عنصر ساختمان که می تواند لبه دست انداز بام، تیزه شیروانی، خرپشته، دودکش، تجهیزات هر گونه علائم ثابت و غیره باشد. آنتن ها و چراغ راهنما برای هواپیماها جز و ارتفاع ساختمان محسوب نمی شود.
دستور العمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها
قبل از صدور پروانه ساختمانهای تا ۵ سقف یا تا ۱۰ واحد و یا تا ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا و کلیه ساختمانهای عمومی بایستی نقشه معماری ساختمان مورد درخواست در شهرداری کنترل و توسط دفاتر مهندسی اجرا گردد.
ساختمانهای بالای ۵ سقف: کنترل این دستورالعمل در کمیسیون ایمنی شهر سازی طی ۵ مرحله زیر و اعمال آن توسط دفاتر مهندسی صورت می پذیرد

جستجوی وکیل ملک

بین الملل جستجوی وکیل ملک

بین المللی جستجوی وکیل ملک

در بین الملل جستجوی وکیل ملک

در بین المللی جستجوی وکیل ملک

جستجوی وکیل ملک بهترین دفتر

جستجوی وکیل ملک دفتر بهترین

جستجوی وکیل ملک دفتر با تجربه ترین

جستجوی وکیل ملک باتجربه ترین دفتر

جستجوی وکیل ملک دفتر وکالت

جستجوی وکیل ملک بهترین دفتر وکالت

جستجوی وکیل ملک بهترین دفاتر وکالت

جستجوی وکیل ملک بهترین دفتر وکلای

جستجوی وکیل ملک با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی