بهترین وکیل دعاوی ملکتلفن وکیل ملک

تلفن وکیل ملک ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از تلفن وکیل ملک:

تلفن وکیل ملک

پرسش : هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد؟یا خیر؟

پاسخ بخش تلفن وکیل ملک: هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است.
قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) ومستدعی ثبت برسد. تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود.

پرسش : هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند چه کاری انجام دهد؟

پاسخ بخش تلفن وکیل ملک: هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
‌تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
‌تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.

پرسش : واحدهائیکه میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش ازحد مجاز باشد چه میشود توضیحاتی را می فرمایید؟

پاسخ بخش تلفن وکیل ملک: واحدهائیکه میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش ازحد مجازقابل قبول تصفیه خانه فاضلاب صنعتی میباشد ، میبایستی قبل ازتخلیه فاضلاب خود به شبکه ، تصفیه اولیه نموده و بعد لز پایین آوردن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه ، آنرا به شبکه تخلیه نمایند. بدیهی است نصب آشغال گیردرمحل اتصال به فاضلاب شبکه ضروری است . استاندارد میزان آلودگی مجازفاضلاب کارگاه صنعتی هنگام تخلیه به شبکه پیوست میباشد.

بدیهی است واحدهائیکه مجازبه تخلیه فاضلاب به شبکه میباشند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تاًئید سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی رسانده باشند.

 

پرسش : واحدهائیکه دارای آلودگی سمی بیش ازحد استاندارد قابل قبول محیط زیست میباشند ملزم به چه کاری میباشند؟

پاسخ بخش تلفن وکیل ملک: – واحدهائیکه دارای آلودگی ازنظر صدا، بو ، گرد و غبارو گاز، بخارات سمی بیش ازحد استاندارد قابل قبول محیط زیست میباشند ملزمند پیش بینیهای لازم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاههای خود طبق ضوابط بین المللی و اداره محیط زیست بعمل آورند.

 

پرسش :اظهارنامه باید به چه صورت باشد؟

پاسخ تلفن وکیل ملک: اظهارنامه باید به نمونه (امضاء‌) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود

تلفن وکیل ملک

تلفن وکیل ملک