باید اینو تائید کنم پول نمیده شما برو اعتراض عدم تعدیه توی دادگاه شما معافی از اثبات اینکه پیش این پول داری یا نه ، شمای صادر کننده چون با قبولی دادن فرض بر اینکه برات گیر مدیونه اما اگر برات گیر اونجا دفاع کنه که صادر کننده طلبی از من نداره اثبات بکنه با ارجاع به کارشناس حسابرسی اثبات بکنه پرونده ای که برات کش علیه برات گیر تو دادگستری درست کرده میخوره زمین چجوری میخوره زمین دارنده برات کش ، برات کشم پیش برات گیر یه شهی پول نداشته کسی که ناروا از اولین دارنده پول گرفته خودت بودی تا آخرین پولیم که دادی تا اینو تحویل گرفتی در واقع تسویه حساب نهایی شدی سند از گردش خارج شده چکار به برات گیر داشتی تو یا دارنده با ظهر نویسی منتقل نشده دارنده اومده به برات گیر مراجعه کرده برات گیر پول نداده اعتراض عدم تعدیه که کرده شمای برات کش گفتی اعتراض عدم تعدیه برات و همه رو به من بده پولتو بگیر برو خودم میدونم با این