بین الملل

پرسش: چگونه میتوان وکیل بین الملل مجرب را در ایران پیدا کرد؟

پاسخ: وکیل بین الملل: سایت وکیل من در خدمت شماست ۸۸۴۰۱۴۱۶

پرسش:قانون بین المللی حقوق بشر چیست؟

پاسخ:جنبش بین المللی حقوق بشر هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد تقویت شد. این اعلامیه که به عنوان “ضابطه و معیاری مشترک از موفقیت برای همه مردمان و ملت ها” تهیه و تدوین شد برای نخستین بار در تاریخ بشریت حقوق بنیادی مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را که تمامی انسان ها باید از آنها برخوردار باشند، شرح داد و تعیین کرد. اعلامیه فوق طی زمان به میزان گسترده ای به عنوان معیارهای بنیادی حقوق بشر پذیرفته شده که همگان باید آنها را رعایت و حمایت کنند و محترم بشمارند.  اعلامیه جهانی حقوق بشر، همراه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل اختیاری آن، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اصطلاح قانون بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.

پرسش:وظایف کشور ها در رابطه با قانون های بین المللی حقوق بشر چیست؟

پاسخ:قانون بین المللی حقوق بشر تعهداتی به وجود می آورد که کشورها موظف به رعایت و اجرای آنها هستند. کشورها با الحاق به معاهده های بین المللی تعهدات و وظایفی را براساس حقوق بین الملل به عهده می گیرند تا حقوق بشر را رعایت کنند، از آنها حمایت نمایند و آنها را به اجرا در آورند. تعهد به احترام و رعایت حقوق بشر به این معنی است که کشورها باید از دخالت در یا محدود کردن برخورداری از حقوق بشر خودداری کنند. تعهد به حمایت کشورها را موظف می سازد از افراد و گروه ها دربرابر نقض های حقوق بشر حمایت و محافظت کنند. تعهد به اجرا به این معنی است که کشورها باید برای تسهیل برخورداری از حقوق بشر بنیادی اقدامات مثبت به عمل آورند.

دولت ها با تصویب معاهده های بین المللی حقوق بشر متعهد می شوند تدابیر و قوانین داخلی سازگار و متناسب با تعهدات و وظایف معاهده ای خود تدوین و به اجرا درآورند. هرجا که تدابیر و روش های قانونی داخلی با موارد نقض حقوق بشر برخورد و به آنها رسیدگی نکنند، سازوکارها و تدابیری در سطوح منطقه ای و بین المللی برای برقراری ارتباطات و رسیدگی به شکایت ها ی فردی وجود دارند تا به حصول اطمینان از این که ضابطه های بین المللی حقوق بشر به راستی در سطح محلی رعایت، اجرا، و تقویت شوند کمک کنند.

پرسش:روابط بین‌الملل به چه چیزی میپردازد؟

روابط بین‌الملل به مطالعه روابط میان کشورها، نقش کشورهای مستقل، سازمان‌های بین دولتی، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های چندملیتی، گفته می‌شود. روابط بین‌الملل یک رشته دانشگاهی است که چون سیاست خارجی یک دولت معین را تجزیه و تحلیل و تنظیم می‌کند، می‌تواند هنجاری و اثباتی باشد. روابط بین‌الملل به عنوان یک فعالیت سیاسی از زمان مورخ یونانی، توکودیدس، آغاز و در اوایل قرن بیستم، به یک رشته دانشگاهی مجزا در داخل علوم سیاسی، تبدیل شد. با این حال روابط بین‌الملل علمی، میان رشته‌ای محسوب می‌شود.

 

پرسش:حقوق بشردوستانه بین‌المللی به چه معناست؟

پاسخ:حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بین الملی نیز معروف است، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی‌طرف به‌ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می‌پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن‌ها از آن روی ضروری می‌آید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است.

پرسش:وظیفه بخش قضایی دیوان بین‌‌المللی کیفری چیست؟

پاسخ:بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است: بخش اول تحقیقات مقدماتی، بخش دوم دادرسی و محاکمه و بخش سوم استیناف و تجدیدنظر است. هر سه بخش، مسئول انجام وظایف قضایی دیوان هستند. در دیوان کیفری بین‌المللی، ۱۸ قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری ۳، ۶ و ۹ ساله انتخاب می‌شوند. بخش استیناف و تجدیدنظر از رییس دیوان و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است. همچنین بخش دادرسی و محاکمه، از نایب رییس دوم دیوان و پنج قاضی دیگر و بخش تحقیقات مقدماتی هم از نایب رییس اول دیوان و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.

 

بین الملل

بین الملل

بین الملل

وکیل ملک بین الملل ۸۸۴۰۱۴۱۶ – ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

وکیل ملک بین الملل ۸۸۴۰۱۴۱۶ – ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

وکیل ملک بین الملل ۸۸۴۰۱۴۱۶ – ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰