دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

 

بیمه اتباع بیگانه

بیمه اتباع بیگانه

 

بیمه اتباع بیگانه

قوانین و مقررات بیمه اتباع خارجی در ایران

کلیه اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران اشتغال به کار دارند. مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند مگر در موارد ذیل:

۱) چنانچه بین دولت کشور تبعه خارجی و دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقت‌نامه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد.

۲) در صورتی که طبق گواهی دولت تبعه خارجی در مدت اشتغال خود در ایران، در خصوص هر یک از موارد حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت در کشور خود بیمه شده باشد. در همان موارد از شمول مقررات بیمه تأمین اجتماعی معاف خواهد بود.

تبصره: حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه تساوی رفتار با آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار) ۳ درصد حقوق و دستمزد ماهانه بوده و از شمول بند ۲ مستثنی می‌باشد.

اتباع خارجی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه بیکاری نیستند.

مشمولین

الف- (گروه اول)

کلیه اتباع خارجی دارای پروانه کار (کارت کار) معتبر که به عنوان کارگر در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند. بایستی طبق قوانین و مقررات فوق، تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند.

 برخی از کارگاه‌های مشمول

– کارگاه‌های صنفی

– کارگاه‌های حقیقی و حقوقی با کارفرمای غیرایرانی

– شرکت‌های دولتی

– شرکت‌های غیردولتی

– پیمانکاری‌های ایرانی و خارجی (کارفرمای ایرانی و خارجی)

– شرکت‌ها یا پیمانکاری‌های ساختمانی

– پروژه‌های ساختمانی با کارفرمای حقیقی (شخصی)

– سفارتخانه کشور متبوع و سفارتخانه سایر کشورهای مستقر در ایران

– به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره

– به عنوان مدیر شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران

– مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌ها و شهرک‌های علم و فناوری

– رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر

الف‌-۱) شرایط نامنویسی

– ارائه پروانه کار (کارت کار) معتبر

– اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی

– تکمیل پرسش‌نامه نامنویسی و اخذ شماره تأمین اجتماعی

الف-۲) نرخ حق‌بیمه

– حق بیمه متعلقه ۳۰ درصد از مزد و حقوق مشمول کسر حق بیمه کارگر است، شامل؛ ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما، ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر و ۳ درصد حق بیمه سهم دولت

الف-۳) تکلیف کارفرما

– کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، ۷ درصد سهم کارگر را کسر نموده و به همراه ۲۰ درصد سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید.

الف-۴) تعهدات سازمان:

حمایت‌های بلندمدت

– پرداخت مستمری بازنشستگی

– پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)

– پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

– پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار

 حمایت‌های کوتاه‌مدت

– حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها (دفترچه درمانی)

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

– پرداخت غرامت نقص عضو

– پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

– پرداخت کمک هزینه ازدواج

– پرداخت هزینه وسایل کمک‌پزشکی

مشمولین

ب: (گروه دوم)

– اتباع خراجی که به صورت خویش‌فرما، در فعالیت‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند، با ارائه پروانه کار معتبر (کارت کار) می‌توانند با انعقاد قرارداد تحت‌پوشش حمایت‌های بیمه‌ای مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.

ب-۱) شرایط پذیرش تقاضا و نامنویسی:

– حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تمام می‌باشد.

– اشتغال در فعالیت‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی

– ارائه پروانه کار معتبر

– ارائه درخواست کتبی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه

– تکمیل پرسشنامه و دریافت شماره تأمین اجتماعی

در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل ۲ برابر مازاد سنی یادشده خواهد بود.

ب‌-۲) نرخ حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای:

مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند گردند.

– بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد (۱۲ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد سهم دولت)

– بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد سهم دولت)

– بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت)

ب‌-۳) نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

– چنانچه متقاضی فاقد سابقه پرداخت حق بیمه و یا کمتر از ۳۶۰ روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می‌تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب انتخاب نماید.

– دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۳۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه.

ضوابط پرداخت حق بیمه

در صورتی که پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده متوقف گردد و بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد شود. قرارداد منعقده ملغی تلقی و ادامه بیمه‌پردازی منوط به ارائه درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

– در صورتی که بیمه‌پرداز از شمول این نوع بیمه خارج گردد، (به عنوان کارگر اشتغال یابد) بایستی مراتب را کتباً به سازمان اعلام نماید.