بهترین وکیل دعاوی ملکبهترین وکیل ملک در ایران

بهترین وکیل ملک در ایران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل ملک در ایران:

بهترین وکیل ملک در ایران

پرسش :توضیحاتی در مورد ماده سیزده می فرمایید؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در ایران: در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می نماید. سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آنها تنظیم و قبول می نماید. در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می شود.
در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است.

پرسش :در صورتی که موجر مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت کرده باشد به چه صورت میباشد؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در ایران: در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

پرسش :مشخصات نفی در مورد احداث ساختمان ها وکارخانه ها می فرمایید؟

پاسخ بهترین وکیل ملک در ایران: –   متقاضی موظف است ساختمانهای کارگاه یا کارخانه خود را حداقل به فاصله ۵ متر از اطراف محدوده زمین ( برای عبور وسایط آتش نشانی ) احداث نماید . درمورد زمینهای به مساحت یکهزارمترمربع و کمترازآن حریم مرقوم میتواند حداقل ۵/۳ مترمنظورشود و درغیرآنصورت حریم ۵ مترباید رعایت شود.

۲-   درصورتیکه ارتفاع ساختمان یا تأسیسات ویا دود کش آن بیش از۲۰ مترباشد متقاضی موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به سازمان ارائه نماید درصورتیکه طبق تشخیص فرودگاه نیازبه نصب علائم و چراغ طبق مقامات فرودگاه اقدام نماید .

 

 

بهترین وکیل ملک در ایران

بهترین وکیل ملک در ایران