بهترین وکیل ملک دبی ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل ملک دبی :

پرسش :توضیحاتی درمورد ماده ۳۳ می فرمائید؟

پاسخ بهترین وکیل ملک دبی:
در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامهٔ خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیلهٔ اظهارنامهٔ رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارهٔ ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره: مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبهٔ طلب خود را خواهد داشت

پرسش :در مورد حکم تخلیه مواردی را می فرمایید؟

پاسخ بهترین وکیل ملک دبی: – در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
‌تبصره ۲ – در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.

پرسش :توضیحی بر نحوه استفاده از اراضی را بر فرمایید؟

پاسخ بهترین وکیل ملک دبی: نحوه استفاده ازاراضی و تراکم های ساختمانی :

بخش مسکونی :

تعریف : منظورازبخشهای مسکونی آن قسمت ازاراضی شهرک و قطعات تفکیکی هستند که به احداث واحدهای مسکونی تخصیص داده شده و برحسب پیش بینی با تراکم های :

 

۲-۲-۱- سطح زیرپوشش ساختمانها حداکثر ۲۵% ازکل سطح بوده و بقیه به فضای سبز، محوطه سازی ، راههای دسترسی و پارکینگ ها اختصاص یابد.

 

۳-۲-۱- تعداد طبقات دررابطه با طرحهای معماری بنا متنوع و بطورمتوسط ۴ طبقه تامین تراکم مقررخواهد بود.

 

۴-۲-۱- احداث آسانسورو پله فراربرای ارتفاعات بیش از۴ طبقه الزامی است.

 

۵-۲-۱- رعایت فواصل حداقل بین بلوکها با توجه به مسائل مربوط به اشراف و سایه اندازی ضرورت دارد.

 

۶-۲-۱- رعایت پیش بینی های ایمنی ساختمان دربرابرزلزله مطابق آخرین آئیننامه وزارت مسکن و شهرسازی الزامی است

بهترین وکیل ملک دبی

بین الملل بهترین وکیل ملک دبی

بین المللی بهترین وکیل ملک دبی

در بین الملل بهترین وکیل ملک دبی

در بین المللی بهترین وکیل ملک دبی

بهترین وکیل ملک دبی بهترین دفتر

بهترین وکیل ملک دبی دفتر بهترین

بهترین وکیل ملک دبی دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل ملک دبی باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل ملک دبی دفتر وکالت

بهترین وکیل ملک دبی بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل ملک دبی بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل ملک دبی بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل ملک دبی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی