بهترین وکیل دعاوی ملکبهترین وکیل ملک ایران

بهترین وکیل ملک ایران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل ملک ایران:

بهترین وکیل ملک ایران

پرسش :اگر در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند چه موارد را باید در نظر داشت؟

پاسخ بهترین وکیل ملک ایران: نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود.
در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود.

پرسش :شرایط فنی دیوار های مجاور به چه صورت می باشد؟

پاسخ بهترین وکیل ملک ایران: –   دیوارهای مجاورسایر قطعات با مصالح بنایی و حداکثر۲ مترارتفاع و اضلاع مجاورمعابربا سکو و یا مصالح بنایی حداکثربه ارتفاع ۸۰ سانتیمترکه بقیه آن نیزبه ارتفاع ۲۰/۱متربا نرده فلزی با توری و یا شبکه ازسایرمصالح اجرا شود.

 

پرسش : ملاک اخذ حق الثبت املاک چگونه محاسبه میشود؟

پاسخ بهترین وکیل ملک ایران: ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء‌ ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.
چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید.
در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.

پرسش :برای کندن پیاده رو ها باید از چه اداره ای مجوز دریافت نمود؟

پاسخ بهترین وکیل ملک ایران: برای کندن پیاده رو یا روسازی خیابان به منظورکابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظائر آن متقاضی باید قبلا” اجازه نامه کتبی ازدفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان دریافت ودرصورت برخورد با کابل برق ، تلفن و یا لوله آب و یا گاز و یا فاضلاب باید فورًا مراتب به دفترفنی منطقه گزارش شود.

بدیهی است جبران ترمیم کلیه خسارات وارده براثربی احتیاطی به تاًسیسات شهری ازجمله زیرسازی خیابانها ، پیاده روها ، ترمیم فضای سبز و هزینه تخریب و زیان رساندن به سایر

تاًسیسات عمومی مانند شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن و کانالها و غیره به عهده متقاضی خواهد بود.

 

بهترین وکیل ملک ایران

بهترین وکیل ملک ایران