بهترین وکیل دعاوی ملکبهترین وکیل دعاوی ملک

بهترین وکیل دعاوی ملک ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل دعاوی ملک:

بهترین وکیل دعاوی ملک

پرسش :چه نکاتی را باید در اظهار نامه رعایت کرد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک:
۱- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت.
۲- تابعیت مستدعی ثبت.
۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود. با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک (خیابان، ‌کوچه، ‌ پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی
۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی
۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.

پرسش :اگر عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد چه مواردی را باید در نظر داشت؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک: ‌- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
‌ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

پرسش :متقاضی حدااکثر چند روز باید نقشه های ساختمانی را تحویل بدهد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک: متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت ۳ ماه ازتاریخ تحویل زمین ، نقشه های ساختمانی شامل : پلان ، نما ، مقاطع ، جانمایی و موقعیت خروج پساب فاضلاب را براساس ضوابط سازمان که متقاضی اعتراف مینماید ازآن اطلاع کامل دارد ، تهیه و جهت بررسی و اعلام نظرو صدورمجوزاحداث ساختمان تسلیم سازمان نموده و سازمان نیزظرف مدت یک ماه مدارک واصله را بررسی و نظریه خود را مبنی برمنطبق بودن با ضوابط به این شرح فقط ازنظرانطباق با ضوابط سازمان اعلام میدارد.

تبصره – متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ وصول نامه ، اصلاحات و نظرات سازمان را درنقشه ها و مدارک اعمال و نتیجه را مجددا” به سازمان اعلام کند و سازمان ظرف مدت یکماه مدارک واصله را مجددا” بررسی و اعلام نظر مینماید.

 

پرسش :چه مواردی از روابط استیجاری مشمول مقررات قانون نمی باشد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک:
۱ – روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
۲ – روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ – روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
۴ – موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
۵ – در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.
‌تبصره – رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

بهترین وکیل دعاوی ملک