بهترین وکیل دعاوی ملک تهران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل دعاوی ملک تهران:

پرسش :وی تصرف فعلی خود را به کدام اداره تسلیم می نماید؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: ماده بیست و سوم – دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند.

پرسش :رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی به چه صورت است؟

پاسخ (بخش)بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: ‌ماده سه – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

پرسش :متقاضی در چه صورت زمین را دریافت نماید؟

پاسخ(بخش) بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: – متقاضی میتواند درصورت ارائه دلایل مورد قبول سازمان زمینی را که تحویل گرفته و درآن مستحدثات ایجاد کرده است ، با موافقت کتبی سازمان پس ازتسویه حساب کلی به طورکامل و یکجا ، به متقاضی جدید که دارای موافقت نامه کتبی سازمان و یا مجوزانتقال است پس از تنظیم صورتمجلس درسازمان و اخذ امضاء ازمتقاضی جدید تحویل نماید دراینصورت کلیه تعهدات متقاضی عینا” به متقاضی جدید منتقل میشود.

پرسش : درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید چه کرد؟

پاسخ (بخش)بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: ماده بیست و پنجم – درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می باشد درخواست ثبت نمایند.

پرسش :اگر شخص نما برده حضور پیدا نکند یا از دادن رسید امتنا کند چه میشود؟

پاسخ(بخش) بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: ‌ماده هشتم – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید.
‌تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.
پرسش :توضیحاتی در مورد مسئولیت کامل حسن اجرای عملیات می فرمائید؟

پاسخ(بخش) بهترین وکیل دعاوی ملک تهران: مسئولیت کامل حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت اصول فنی و مقررات حفاظتی و ایمنی بعهده متقاضی است. هزینه تعمیرو نگهداری تاًسیسات منطقه صنعتی و هزینه مصرف به میزانی که ازطرف سازمان تعیین و اعلام میگردد حداکثرظرف مدت ۱۰ روزازتاریخ اعلام بایستی ازطرف متقاضی پرداخت شود.

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران

بین الملل بهترین وکیل دعاوی ملک تهران

بین المللی بهترین وکیل دعاوی ملک تهران

در بین الملل بهترین وکیل دعاوی ملک تهران

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفاتر

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر حقوقی

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفاتر حقوقی

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر بهترین

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران دفتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل دعاوی ملک تهران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی