بهترین وکیل دعاوی ملک ایران ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل دعاوی ملک ایران:

پرسش :آیا میتوان قنای یا چشمه را سه دانگ سه دانگ به نام زد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک ایران: نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.
ماده چهل و سه- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.

پرسش : در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در کجا تنظیم می گردد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک ایران: ماده دهم – در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
‌الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،
ب – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی.
پ – مشخصات عین مستأجره
ت – مشخصات و تاریخ سند اجاره
‌تبصره ۱ – تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد
‌تبصره ۲ – در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آن‌ها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.

پرسش :متقاضی برای چه باید بین ساختمان ها و کار خانه های خود باید پنج متر احداث نماید؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک ایران: – متقاضی موظف است ساختمانهای کارگاه یا کارخانه خود را حداقل به فاصله ۵ متر از اطراف محدوده زمین ( برای عبور وسایط آتش نشانی ) احداث نماید . درمورد زمینهای به مساحت یکهزارمترمربع و کمترازآن حریم مرقوم میتواند حداقل ۵/۳ مترمنظورشود و درغیرآنصورت حریم ۵ مترباید رعایت شود.

پرسش :مالکیت قطعی چیست؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی ملک ایران: مالک یک ملک فری هولد یا مالکیت قطعی همانطور که از نامش پیداست صاحب قطعی ملک خریداری شده به صورت فری هولد است .یک مالک قطعی بعنوان صاحب مطلق زمین یا ساختمان یا آپارتمان یا ملکی که به اسم فری هولد بفروش میرسد محسوب می شود .او حق اشغال، اجاره و استفاده از ملک تا زمانی که به کس دیگر منتقل کند را دارد .و وراث وی پس از وفات مالک ،ملک وی را به ارث می برند.

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران

بین الملل بهترین وکیل دعاوی ملک ایران

بین المللی بهترین وکیل دعاوی ملک ایران

در بین الملل بهترین وکیل دعاوی ملک ایران

در بین المللی بهترین وکیل دعاوی ملک ایران

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران بهترین

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران دفتر بهترین

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران دفتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل دعاوی ملک ایران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی