سایت حقوقی وکیل من ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶  موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

بهترین وکیل انحصار وراثت

پرسش:چه مدارکی باید همراه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه شود؟

پاسخ بهترین وکیل انحصار وراثت:درخواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود: ۱ -گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال۲-کپی شناسنامه ورثه ۳ -کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی ۴-فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده ۵-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست. ۶-رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود.

پرسش:اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث چه کسانی هستند؟

پاسخ بهترین وکیل انحصار وراثت :۱-  طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

۲-  وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

۳-  موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

۴- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

پرسش: آیا فرد میتواند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان طلب اخذ نماید؟

پاسخ بهترین وکیل انحصار وراثت : شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.تبصره- در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

پرسش: مجازات گواهی دروغ چیست؟

پاسخ بهترین وکیل انحصار وراثت :

۱-   هرشاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد .

۲-   هرکس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر ، درامور حقوقی شهادت دروغ بدهد و یا عامداً برخلاف واقع اظهار عقیده کند که درحکم محکمه مؤثر گردد ، خواه کتبی ، خواه شفاهی به حبس تأدیبی از یازده روز تا یکسال محکوم می شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات به تأدیه دو برابر آنچه گرفته است محکوم می شود .

بهترین وکیل انحصار وراثت

بین الملل بهترین وکیل انحصار وراثت

بین المللی بهترین وکیل انحصار وراثت

در بین الملل بهترین وکیل انحصار وراثت

در بین المللی بهترین وکیل انحصار وراثت

بهترین وکیل انحصار وراثت بهترین دفتر

بهترین وکیل انحصار وراثت دفتر بهترین

بهترین وکیل انحصار وراثت دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل انحصار وراثت باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل انحصار وراثت دفتر وکالت

بهترین وکیل انحصار وراثت بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل انحصار وراثت بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل انحصار وراثت بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل انحصار وراثت با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی