بهترین وکیل دعاوی ملک
وکیل اراضی، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از وکیل اراضی :

پرسش : دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق چه شرایطی تایید شهرداری باشد؟

پاسخ وکیل اراضی:
تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشهٔ تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیهٔ اراضی واقع در محدودهٔ شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشهٔ ارسالی از ناحیهٔ دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریهٔ کتبی را ضمن اعادهٔ نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.

پرسش : هر‌گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم به چه کاری می باشد؟

پاسخ وکیل اراضی: – هر‌گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید.
‌تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است.

پرسش : ثبت کل مکلف به چه کاری است؟

پاسخ وکیل اراضی:
ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامهٔ خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
پرسش : ادارهٔ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار چه کاری می باشد؟

پاسخ وکیل اراضی:
به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدودهٔ شهر‌ها و حومهٔ نقشهٔ املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
ادارهٔ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیهٔ املاک به صورت نقشهٔ کاداستر خواهد بود.
در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشهٔ کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
نسبت به املاکی که نقشهٔ رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشهٔ مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
حدود وظایف و تشکیلات ادارهٔ امور املاک از جهت تهیهٔ نقشهٔ املاک به صورتکاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامهٔ وزارت دادگستری خواهد بود.

بهترین وکیل املاک دبی

بین الملل بهترین وکیل املاک دبی

بین المللی بهترین وکیل املاک دبی

در بین الملل بهترین وکیل املاک دبی

در بین المللی بهترین وکیل املاک دبی

بهترین وکیل املاک دبی بهترین دفتر

بهترین وکیل املاک دبی دفتر بهترین

بهترین وکیل املاک دبی دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل املاک دبی باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل املاک دبی دفتر وکالت

بهترین وکیل املاک دبی بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل املاک دبی بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل املاک دبی بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل املاک دبی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی