بهترین وکیل دعاوی ملک
بهترین وکیل اراضی ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از بهترین وکیل اراضی:

پرسش : در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند چه کار میکند؟

پاسخ بهترین وکیل اراضی: ‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین‌‌‌‌ همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

پرسش :چه شهر های به تصویب قانون رسیدن؟

پاسخ بهترین وکیل اراضی: ماده چهار دهم – نظر به مشکلات مسکن در شهر‌ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره بهای‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان
و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
‌تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
‌تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده‌می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.

پرسش :برای کندن پیاده رو ها باید از کدام سازمان مجوز گرفت؟

پاسخ بهترین وکیل اراضی:   ماده دهم – برای کندن پیاده رو یا روسازی خیابان به منظورکابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظائر آن متقاضی باید قبلا” اجازه نامه کتبی ازدفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان دریافت ودرصورت برخورد با کابل برق ، تلفن و یا لوله آب و یا گاز و یا فاضلاب باید فورًا مراتب به دفترفنی منطقه گزارش شود.

بدیهی است جبران ترمیم کلیه خسارات وارده براثربی احتیاطی به تاًسیسات شهری ازجمله زیرسازی خیابانها ، پیاده روها ، ترمیم فضای سبز و هزینه تخریب و زیان رساندن به سایر

تاًسیسات عمومی مانند شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن و کانالها و غیره به عهده متقاضی خواهد بود.

 

پرسش :متقاضی مکلف است بعد چند روز نقشه ها ی ساختمانی را تحویل دهد؟

پاسخ بهترین وکیل اراضی: – متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت ۳ ماه ازتاریخ تحویل زمین ، نقشه های ساختمانی شامل : پلان ، نما ، مقاطع ، جانمایی و موقعیت خروج پساب فاضلاب را براساس ضوابط سازمان که متقاضی اعتراف مینماید ازآن اطلاع کامل دارد ، تهیه و جهت بررسی و اعلام نظرو صدورمجوزاحداث ساختمان تسلیم سازمان نموده و سازمان نیزظرف مدت یک ماه مدارک واصله را بررسی و نظریه خود را مبنی برمنطبق بودن با ضوابط به این شرح فقط ازنظرانطباق با ضوابط سازمان اعلام میدارد.

 

وکیل دعاوی ملک تهران

بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

در بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

در بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

بهترین وکیل اراضی بهترین دفتر

بهترین وکیل اراضی دفتر بهترین

بهترین وکیل اراضی دفتر با تجربه ترین

بهترین وکیل اراضی باتجربه ترین دفتر

بهترین وکیل اراضی دفتر وکالت

بهترین وکیل اراضی بهترین دفتر وکالت

بهترین وکیل اراضی بهترین دفاتر وکالت

بهترین وکیل اراضی بهترین دفتر وکلای

بهترین وکیل اراضی با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی