این حرف تمام نیست چون گفتیم در مقابل دارنده برات اگر برات کش هم نباشه ایراد به شرایط شکلی سند میتونه بکنه هرچی به سند مربوط بشه میتونه بگه به شرایط اساسی صحت معامله مثل اینکه امضاء از من نیست جعله و من صغیر بودم من مجنون بودم من صفی بودم میتونه بکنه برات گیر  این ایرادم میتونه بکنه که تو دارنده تو سر موئد های مقرر اعتراض عدم تعدیه نکردی یا سر موئدهای مقرر بعد از اعتراض عدم تعدیه اقامه دعوا نکردی حالا این موئدهای مقرر چیه میخونیم تو بحث اعتراض عدم تعدیه و اقامه دعوا اما غیر از این سه ایراد

سوال:  آیا این برات گیری که هیچ کدوم از این سه ایراد دستش نیست دستش خالیه از اون سه تا ایرادی که میتونسته بکنه یعنی هم دارنده درست عمل کرده هم نه این امضاء جعل شده بوده برات گیر نه صغیر بوده نه صفی بوده این امضاء نه سند اشکالی در زمان صدور داشته هیچی دست برات گیر نیست اومده توی دادگاه قاضی میگه چرا برات گیر براتو پول نمیدی تو وقتی قبولی دادی یعنی  اینجانب متعهد میشوم در سر رسید وجه برات رو بپردازم چرا عهد شکنی کردیچرا به تعهد برواتیت عمل نکردی میگه اخه برات کش به معامله ای با من کرده بود اون معامله