اینه ته ته ته این حرف اینکه آخرش برات گیر حین صدور برات بدهکار بوده به برات کش از این که بالاتر نبوده این یه دین مدنی اگر مجبوری قبول کنی برات رو یعنی اجازه دادیم یه دین مدنی یه تعهد مدنی که برات گیر به یه تعهد برواتی تبدیل بشه این بدترین شکلش رو اجباری نمیکنیم . بقیه موارد دیگه اصلا برات گیر بدهکار به برات کش نیست به قیاس اولویت نباید مجبورش کنیم .اگر که برات رو قبول نکنه مسئول برواتی نداره ولی اگر بدهکار برات گیر باشه و توی قرار داده فی ما بین هم متعهد شده باشه که اگر برات کش براتی صادر کرد تا سقف طلب اون وظیفه داره قبول کنه اگر نکنه از باب احد شکنی تو اون قرار داد خصوصی در مقابل صادر کننده مسئولیت قرار دادی داره و در هیچ مسئولیت قهری نداره پس برات گیر اگر برات رو قبول نکنه در حقوق ایران

۱ مسئولیت برواتی ندارد

۲ مسئولیت قهری ندارد

۳ حتی در صورت بدهی به برات کش هم مسئولیت قرار دادی ندارد مگر اینکه بر اساس قرار داد خصوصی بین برات کش و برات گیر ، برات گیر متعهد شده تا سقف طلب اگر براتی صادر کرد برات کش اونو بپذیره ، و اگر نپذیره از باب اون قرار داد خصوصی فقط در مقابل برات کش به عنوان احد شکنی قرار دادی طبق مدنی سه مسئولیت قرار دادنی ناشی از خسارتهای وارده رو داره