امور بانکی

پرسش: بازار بین بانکی چیست؟
پاسخ: بازار بین بانکی بنا به تعریف، بخشی از بازار پول است که امکان تأمین منابع کوتاه­مدت و بسیار کوتاه­مدت را از طریق ابزارهای متداول فراهم می­کند. کارکرد بازار عمده­فروشی پول که عمدتاً در قالب بازار بین بانکی شکل می­گیرد، مدیریت نقدینگی بانک­هاست که در آن عامل زمان تعیین­ کننده است. بانک­های کوتاه در این بازار آن­هایی هستند که در زمان سررسید یک پرداخت، نمی­توانند از عهده آن برآیند. در مقابل بانک­های بلند آن­هایی هستند که برای مدتی محدود، از مازاد وجوهی برخوردارند. بانک­های کوتاه و بلند در این بازار براساس ترتیبات و قواعد حاکم بر بازار با یکدیگر مبادله می­کنند و ضرورت مراجعه به بانک مرکزی را به حداقل ممکن کاهش داده و امکان اجرای سیاست­های پولی را برای مقام پولی فراهم می­آورند. در این مقاله بازار بین بانکی در بستر قانون عملیات بانکی بدون ربا و الزامات و محدودیت­های آن، نحوه تأمین منابع و نحوه تعیین نرخ سود علی­الحساب و قطعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در ادامه، ضرورت ایجاد و گسترش بازار و تشدید آن در شرایط انتقال از سیستم پرداخت­های چندجانبه خالص به سیستم تسویه ناخالص آنی و در نهایت الزامات، پیش­نیازها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی مورد اشاره قرار می­گیرد.
پرسش: بانک ‌داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ: بانک‌داری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانک‌داری شکل گرفته ‌است. بی‌تردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایده‌آل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکال‌های نظام بانکی ناظر به کل فعالیت بانک‌داری بدون رباست البته این اشکال‌ها حتماً‌ در سپرده‌گذاری نیز دخیل است و آن را متاثر می‌کند.
مشکلات پیش‌روی سپرده ‌سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو دسته اشکالات فنی و اشکال‌های شرعی طبقه‌بندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیش‌روی این نوع سپرده‌گذاری، هم می‌تواند معلول به کارگیری رابطه حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانک‌داری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده ‌است.

امور بانکی

امور بانکی

امور بانکی –

امور بانکی –

امور بانکی –