یه استثنا بسیار ظریفی شد که قانون دوم می ۱۹۴۸ در حقوق تجارت فرانسه پیش بینی کرد تنها استثناء اجباری بودن قبول برات گیر رو پس اصل بر در حقوق فرانسه اینکه برات گیر مجبور به قبولی دادن در متن برات نیست الی ماخرجه به قانون دوم می ۱۹۴۸

در حقوق ما چون یه همچین استثنای وجود نداره نتیجه میگیریم که  برات گیر میتواند برات را قبول کند میتواند برات را نکول کند اگر قبول کرد معنیش اینجانب  برات گیر متعهد می شوم در سر رسید وجه مندرج در برات را به هر دارنده ای که بیاره بپردازم اگر نکول کرد هیچ مسئولیتی از حیث این برات نداره ممکنه بعد مسئولیت دیگه ای بندازیم گردنش مسئولیت برواتی نداره وقتی نکول میکنه مسئولیت قرار دادی دیگه ای داره مسئولیت ناشی از زمان قهری داره اینارو نگفتیم فعلا مسئولیت برواتی نداره را چرا در حقوق ایران مطلقا حق میدیم به برات گیر که برات رو قبول نکنه چرا در حقوق فرانسه به استثنا مفاد قانون دوم می ۱۹۴۸ اجازه میدیم برات گیر برات رو قبول نکنه جواب