بهترین وکیل دعاوی ملک
اراضی ملی و مستثنیات، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر

پرسش و پاسخ از اراضی ملی و مستثنیات:

پرسش :شما میتوانید در مورد ماده دو توضیحاتی برای من بدهید؟

پاسخ بخش اراضی ملی و مستثنیات: ماده دو- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸.
تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

پرسش :اگر مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از طرف موجرمیتواند مدعی هرگونه حقی باشد ؟

پاسخ بخش اراضی ملی و مستثنیات: ‌ماده پنج- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

پرسش :برای کندن پیادرو میبایست از کجا مجوز دریافت کرد؟

پاسخ بخش اراضی ملی و مستثنیات : برای کندن مصالح پیاده رو و آسفالت سواره رو بمنظور کابل کشی – لوله کشی و نظائر آن قبلا” میبایست از سازمان عمران کرمان مجوز دریافت گردد و بمحض برخورد با هرگونه تاسیسات زیربنایی ( کابل برق یا تلفن – لوله آب – گازو یا فاضلاب و…) مراتب میبایست بیدرنگ به سازمان گزارش گردد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثرعملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده خریدار زمین میباشد.

پرسش : املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است؟

پاسخ بخش اراضی ملی و مستثنیات: ماده سه- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده یک صد و چهل و سه- الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده یک صدو چهل وسه- الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.

وکیل دعاوی ملک تهران

بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

در بین الملل وکیل دعاوی ملک تهران

در بین المللی وکیل دعاوی ملک تهران

اراضی ملی و مستثنیات بهترین دفتر

اراضی ملی و مستثنیات دفتر بهترین

اراضی ملی و مستثنیات دفتر با تجربه ترین

اراضی ملی و مستثنیات باتجربه ترین دفتر

اراضی ملی و مستثنیات دفتر وکالت

اراضی ملی و مستثنیات بهترین دفتر وکالت

اراضی ملی و مستثنیات بهترین دفاتر وکالت

اراضی ملی و مستثنیات بهترین دفتر وکلای

اراضی ملی و مستثنیات با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی